Uitrijden van mest op maisland mag in 2021 vanaf 15 maart

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft loonwerkers en maistelers volgend jaar vanaf 15 maart mest mogen uitrijden op maisland. In het oorspronkelijke ontwerpbesluit was de datum van 1 april opgenomen. De verruiming zal gelden voor 2021 en 2022. Hoe de regeling daarna wordt, hangt af van het 7e Actieprogramma dat nu in voorbereiding is en het nieuwe mestbeleid waar ook aan gewerkt wordt.
In mei maakte Schouten bekend dat ze afziet van de verplichting om in 2021 rijenbemesting toe te passen bij de toediening van drijfmest bij de teelt van maïs op zand- en lössgrond. In de plaats daarvan zou de datum waarop drijfmest op mais uitgereden mag worden verschuiven van 15 februari naar 1 april. Na vragen vanuit de Tweede Kamer heeft de minister nu besloten deze datum op 15 maart vast te stellen voor de jaren 2021 en 2022.
Bron: Ministerie van LNV, 14/10/2020
Publicatie: 16-10-2020