CDM: 'Derogatie is positief voor waterkwaliteit, klimaat en agrobiodiversiteit'

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) heeft op verzoek van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit advies uitgebracht over de milieueffecten die optreden als gevolg van derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de Nederlandse veehouderij. Hieruit blijkt dat de derogatie positieve effecten heeft op de waterkwaliteit, het klimaat en de agrobiodiversiteit. Daar staat tegenover dat een derogatie kan leiden tot een hogere ammoniakemissie vanwege de hogere toegestane dierlijke mestgift.
Bij geen derogatie zal de nitraatuitspoeling waarschijnlijk toenemen, omdat grasland zal worden omgezet in maisland voor de productie van meer eiwitarm voer, voorziet de CDM. De belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat verandert waarschijnlijk niet veel.

De ammoniakemissie zal in een situatie zonder derogatie zeer waarschijnlijk afnemen omdat er minder stikstof in de mest aanwezig zal zijn, minder mest op grasland en meer op bouwland wordt toegediend, en er minder koeien en jongvee worden gehouden. Daardoor zal de stikstofdepositie op natuur afnemen en het negatieve effect van stikstof op biodiversiteit worden verkleind.

Het omzetten van grasland in maïsland leidt daarentegen tot vermindering van de biodiversiteit in agro-ecosystemen en van de kwaliteit van het agrarisch landschap. Het niet verlengen van de derogatie zal naar verwachting niet leiden tot grote netto veranderingen in broeikasgasemissies. Ook verwacht de CDM niet dat dit op korte termijn een stimulans zal zijn voor kringlooplandbouw.

De hogere ammoniakemissie is voor de Europese Commissie aanleiding geweest om op dit punt aanvullende voorwaarden aan Nederland te stellen in de derogatiebeschikking 2020-2021. In het kader van de aanpak van de stikstofproblematiek werkt Schouten ook aan maatregelen om de ammoniakemissie bij mestaanwending te verminderen – niet alleen bij derogatiebedrijven maar in de gehele landbouw.

Het advies Milieueffecten bij geen derogatie van de Nitraatrichtlijn van de CDM is te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Bron: Ministerie van LNV, 20/07/2020
Publicatie: 21-07-2020