Eerste resultaten van verscherpte handhavingsstrategie mestbeleid

De Europese Commissie stelde als voorwaarde voor de derogatie dat Nederland de controle en handhaving van het mestbeleid moest aanscherpen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelde hiervoor de verscherpte handhavingsstrategie op, waarbij naast een aantal regio’s de mesthandel en co-vergisters als risico-schakels zijn aangemerkt. In 2019 is de nieuwe werkwijze voor het eerst in de praktijk gebracht. De komende jaren wordt de strategie verder uitgerold.
In 2019 heeft RVO.nl administratieve controle gedaan bij 6.500 bedrijven, waarbij bij 5.631 bedrijven sprake was van ‘niet akkoord’. Er werden in 2019 ruim 1.000 controles gedaan bij rundveebedrijven, 540 bij akkerbouwbedrijven en 1400 bij overige bedrijven. Bij rundveebedrijven werden 288 boetes opgelegd voor in totaal 3 miljoen euro.

Het aantal administratieve controles bij intermediairs is in 2019 verdubbeld ten opzichte van 2018, naar 3.063 controles. Hiervan was 362 akkoord en bij 2.601 was het niet akkoord. Bij 2.279 van de overtredingen werd een boete opgelegd. Het totale boetebedrag was hierbij 399.605 euro. In 400 gevallen werd een waarschuwing gegeven.

De meeste overtredingen hebben betrekking op het niet volledig indienen, niet naar waarheid opmaken of niet opmaken van een vervoersbewijs dierlijke meststoffen door de vervoerder. In ernstige gevallen wordt de registratie van een intermediair geschrapt. Dat gebeurde afgelopen jaren 4 keer. Daarnaast werden 18 aanvragen voor de registratie van een mesthandelsbedrijf geweigerd.

RVO.nl registreerde vorig jaar 64 nieuwe intermediaire ondernemingen. Bij intermediaire bedrijven werden in 2019 totaal 1024 fysieke controles uitgevoerd. Veel bedrijven werden meermaals gecontroleerd. Bij 102 van 291 gecontroleerde bedrijven was niet alles in orde; dat is 35% van de gecontroleerde bedrijven en 8,6% van het totaal aantal bedrijven.

Bij de verbeterde handhavingsstrategie doet RVO.nl intensiever en uitgebreider onderzoek naar mogelijke grootschalige mestfraude. Veel onderzoeken lopen nog, waardoor er nog geen resultaten zijn. Wel legde de rechter afgelopen jaar celstraffen op van 4 en 2 jaar aan 2 intermediaire ondernemers.

Daarnaast legde de rechter in 2019 aan 35 transportbedrijven in de mestsector voor 20 miljoen bestuursrechtelijke vorderingen, 3 jaar gevangenisstraf waarvan 1 jaar voorwaardelijk, 50.000 euro boete en 3 jaar ontzegging tot bedrijfsmatige activiteiten op. Het ging hier om bedrijven die hebben gefraudeerd bij het vervoeren, wegen, bemonsteren en administreren van mesttransporten.
Bron: Boerderij, 09/07/2020
Publicatie: 14-07-2020