Bij brongerichte maatregelen kan ook de samenstelling van mest veranderen

Brongerichte maatregelen binnen de veehouderij om de emissie van ammoniak te beperken kunnen ook effect hebben op de mestsamenstelling. Een maatregel, zoals het verdunnen van mest met water wordt in de praktijk al vaak toepast en beperkt niet alleen de ammoniakuitstoot, maar heeft ook een positief effect op de benutting van stikstof. Ook het verwerken van mest, zoals vergisten, strippen of scheiden levert nieuwe producten op, die gerichter ingezet kunnen worden op het land.
De overheid biedt veehouders via een onlangs opengestelde subsidieregeling mogelijkheden voor investeringen in emissiebeperking aan de bron bij bestaande en nieuwe stallen of voor het nemen van managementmaatregelen die de ammoniakemissie en daarmee ook de stikstofverliezen verminderen.

Naast aanpassingen in de stal valt er ook winst te behalen bij het het vergisten, strippen en scheiden van mest. De producten die daarbij ontstaan kennen een andere samenstelling dan drijfmest. Het scheiden van een dunne en dikke fractie is een bekend voorbeeld en wordt nu al vaak in de praktijk toegepast.

Het toepassen van verschillende fracties op een bedrijf biedt kansen. Zo is het aantrekkelijk om in het voorjaar het perceel te bemesten met de dikke fractie die relatief veel fosfaat en organisch gebonden stikstof bevat. Onder koude omstandigheden in het voorjaar heeft de plant behoefte aan gemakkelijk opneembaar fosfaat. Daarbij komt de organisch gebonden stikstof in het voorjaar trager beschikbaar voor de plant. Deze stikstof kan dan nog het volledige seizoen vrijkomen en opgenomen worden door de plant, waardoor verliezen minimaal zijn. Het is raadzaam de dunne fractie met snel opneembare stikstof juist in de zomer te gebruiken.

Het toevoegen van water aan mest bij het uitrijden zorgt voor minder uitstoot van ammoniak. De benutting van de stikstof in verdunde mest is hoger, maar of dit voordeel voldoende is om de extra kosten te compenseren hangt af van verschillende factoren, zoals het weer of de ligging van het te bemesten perceel. Is het water makkelijk toe te voegen en is er bijvoorbeeld oppervlaktewater in buurt aanwezig. Een deel van het voordeel is ook toe te schrijven aan het vakmanschap van de ondernemer.
Bron: DLV Advies, 07/07/2020
Publicatie: 07-07-2020