Mogelijk opslagtekort voor effluent dreigt in Vlaanderen

Door het in werking treden van MAP6 in Vlaanderen is in 2019 is de uitrijregeling voor type III meststoffen waaronder ook effluent gewijzigd. Het uitrijden van effluent is na de oogst van een nitraatgevoelige hoofdteelt verboden tenzij de nateelt voor 31 juli of voor een specifieke teelt voor 31 augustus wordt ingezaaid. Het Vlaamse coördinatiecentrum voor mestverwerking VCM heeft berekend dat door de wijziging in de effluentuitrijregeling, het afzetareaal voor effluent in de periode augustus-november met 41% daalt. Hierdoor moet gemiddeld 1700 ton effluent per biologische mestverwerkingsinstallatie extra in voorraad worden gehouden in de komende winterperiode. Bij verschillende mestverwerkers dreigt een opslagtekort voor het effluent.
VCM zal de impact en de gevolgen van de aanpassingen nog verder inventariseren, maar roept alle exploitanten van biologische mestverwerkingsinstallaties op om rekening te houden met een mogelijk opslagtekort voor effluent in het najaar. Wanneer er geen extra mogelijkheden gevonden worden voor externe opslag, zal in vele installaties noodgedwongen minder mest kunnen verwerkt worden als deze nieuwe interpretatie ongewijzigd blijft. Veehouders wordt dan ook aangeraden om tijdig hun afzet van mest naar de mestverwerkingsinstallatie in te plannen.
Bron: Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking, 26/06/2020
Publicatie: 29-06-2020