POV: 'rVDM moet lijden tot lagere kosten voor ondernemers'

Onlangs waren er twee internetconsultaties voor het mestbeleid. De Producentenorganisatie Varkenshouderij POV daar op gereageerd. De POV ondersteunt het digitaliseren van de mestketen om zo meer transparantie in de mestketen te krijgen, fraudemogelijkheid te verminderen en het systeem te vereenvoudigen. Daarbij is het van belang dat de digitalisering leidt tot minder administratieve lasten en lagere kosten voor ondernemers.
De POV vindt dat de digitale versie van het vervoersbewijs dierlijke mest rVDM moet aansluiten bij bedrijfsmanagementsystemen. De beoogde ingangsdatum van 1 januari 2021 komt volgens de POV te vroeg. Er moet tijd zijn voor het bouwen van een zorgvuldig systeem. Ook is er tijd nodig voor een test- en overgangsperiode. Het slagen van het systeem is onlosmakelijk verbonden met goed draadloos internet, dat is een risico in het buitengebied. Verder vindt de POV dat voor mesttransporten met weinig risico op fraude zoals boer-boer transporten ook in het rVDM een verlicht regime zou moeten gelden.

De POV is blij dat de voorgenomen regels voor toepassing van rijenbemesting in mais zijn ingetrokken, maar stelt vast dat er in het voorbereidende stadium de consequenties daarvan niet in de praktijk waren onderzocht. De organisatie vraagt zich af of dat met het nieuwe voorstel rond de bemesting op maispercelen op zand- en lössgronden wel is gebeurd. De POV vraagt zich af of het praktisch haalbaar is voor ondernemers om uiterlijk 31 januari te melden waar ze in dat jaar mais gaan telen.

Door het verplaatsen van de uitrijdatum op maïsland naar naar 1 april wordt er veel druk gelegd op de intermediairs die de mest moeten uitrijden. De tijdspanne waarin zij mest kunnen uitrijden wordt met 6 weken verkort, hierdoor kan er veel druk ontstaan op deze ondernemers. Des te meer omdat het uitrijden van mest ook zeer afhankelijk is van het weer. Het moeten uitrijden onder grote tijdsdruk zal zeker niet bijdragen aan het uitrijden van mest tijdens de meest optimale weersomstandigheden. Het is daarom zeer de vraag of deze maatregel per saldo wel de winst oplevert die voorzien is.
Bron: POV, 23/06/2020
Publicatie: 29-06-2020