Laboratoria en organisaties die mestmonsters nemen werkten in 2018 correct

De in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voorgeschreven bepaling van nutriëntengehalten in mest wordt uitgevoerd door ISO 17020 en/of ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria en organisaties die monsters nemen. De Raad voor Accreditatie houdt hierop toezicht en heeft gerapporteerd over de bevindingen in 2018. Er zijn naar aanleiding van de uitgevoerde onderzoeken geen directiegesprekken gevoerd in verband met voorgenomen sancties. Dat meldt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan de Tweede Kamer.
Op één na, zijn alle in 2018 uitgevoerde reguliere onderzoeken afgesloten met een positief besluit. Voor één onderzoek hoefde er geen besluit genomen te worden omdat de instelling na uitvoering van het onderzoek, haar accreditatie vrijwillig ingetrokken heeft. Daarbij was het intrekken van de accreditatie niet het directe gevolg van de uitkomst van het onderzoek van de Raad voor Accreditatie, aldus Schouten.

Meer informatie is te vinden in de Metarapportage AP05 en AP06 2018 van de Raad voor Accreditatie.
Bron: Ministerie van LNV, 18/05/2020
Publicatie: 22-05-2020