Systemic

Het verlies van grondstoffen terugdringen en een transitie te bewerkstelligen naar meer duurzame kringlopen en een circulaire economie.
Naam project: Systemic
Korte beschrijving: Bioafval - zoals dierlijke mest, zuiveringsslib en voedsel- en voederafval - vormt de meest overvloedige afvalstroom in Europa en daarmee de meest prominente potentiële hulpbron voor de productie van biogas en de terugwinning en het hergebruik van minerale voedingsstoffen zoals fosfor (P), stikstof (N) en kalium (K). Tegenwoordig worden ze vaak niet teruggewonnen, wat ernstige uitdagingen met zich meebrengt in termen van inefficiënt gebruik van hulpbronnen, verwijdering en milieuvervuiling, voornamelijk omdat de samenstelling van deze bioafvalbronnen niet voldoet aan de eisen van de gewassen. Inzetten op recuperatie en hergebruik van nutriënten uit dergelijk organisch afval kan aldus significant bijdragen tot het sluiten van kringlopen. SYSTEMIC faciliteert deze transitie door te demonstreren hoe op een innovatieve, economisch verantwoorde manier nutriënten uit reststromen gerecupereerd kunnen worden. Dit zal niet alleen leiden tot een verminderde afhankelijkheid aan niet hernieuwbare grondstoffen, verminderde broeikasgas emissies en gereduceerde bodem-, water- en luchtverontreiniging, maar tegelijkertijd ook veehouders en steden helpen bij het verwerken van hun afval.
Doorlooptijd: 2017 - 2021
Budget: Onbekend
Europees/nationaal/regionaal:
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Systemic.
Systemic
Publicatie: 29-04-2020