Nederlands Centrum
Mestverwaarding

Welkom bij het centrale aanspreekpunt voor mestverwerking in Nederland

Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM) is in 2018 van start gegaan. NCM is een samenwerkingsverband tussen overheden en het agrarische bedrijfsleven en moet als kenniscentrum uitgroeien tot het centrale Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van verwerking en valorisatie van mest. NCM is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en raad van toezicht.

Jan Roefs - Directeur NCM
"Jan Roefs - Directeur NCM"
NCM

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

NCM actueel

Den Ouden in Helmond mag op zaterdag geen mest verwerken

De Raad van State ziet geen reden om mestverwerkingsbedrijf Den Ouden in Helmond vooruitlopend op een eindoordeel nu al toestemming

lees meer

Sectoroverstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

Wageningen Economic Research onderzocht in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) of, en zo ja hoe

lees meer

Installatie van Agrogas vergt investering tussen 20 miljoen en 25 miljoen euro

De installatie die coƶperatie Agrogas in Varsseveld wil realiseren om mest en coproducten te verwerken vergt een investering tussen 20

lees meer

'Mestvergisting past niet bij kringlooplandbouw'

Eigenaar Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand vindt dat het vergisten van mest en reststromen uit de akkerbouw niet past bij

lees meer