Techniek

Slimmest: website voor slim bemesten in akker- en tuinbouw op zand- en lössgrond

Een goede benutting van nutriënten in de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt kan een hele uitdaging zijn, zeker op zand- en lössgrond. Delphy heeft een website ingericht voor de akkerbouw en vollegrondsgroententeelt in de Zuid-Oostelijk zand- en lössgebieden.

lees meer


Applicatie 'Maatregelen op de Kaart' gelanceerd

De applicatie Maatregelen op de Kaart toont per perceel in heel Nederland mogelijke acties om de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater te verbeteren. De kaart is gebaseerd op openbare data en de maatregelen zijn verdeeld over bodem, management en nutriëntenbenutting.

lees meer


Handboek Groenbemesters

Dit handboek geeft een zeer uitgebreid en praktisch toepasbaar inzicht in de waarde van de verschillende groenbemesters, en een handleiding voor het telen van deze tussengewassen, die zo belangrijk zijn in een integrale aanpak voor een betere bodemkwaliteit.

lees meer


E-learning mestketen

Een module om te leren over hoe de mestketen in elkaar zit.

lees meer


Mestverwaarden in Bretagne, de casus ‘Cooperl’

Afgelopen week heeft NCM een studiereis georganiseerd naar Frankrijk. Een van de onderdelen was een bezoek aan de Bretonse coöperatie Cooperl. Naast het bedrijf Cooperl zelf is ook een varkensbedrijf bezocht dat het zogenaamde TRAC-systeem heeft geïnstalleerd. Cooperl is erin geslaagd om, via de drietrap TRAC – CEDEV – Fertival, varkensmest daadwerkelijk te verwaarden.

lees meer


Handboek Bodem en bemesting

Het Handboek Bodem en Bemesting biedt concrete adviezen en handvatten over bemesting van gewassen en het bodembeheer.

lees meer


E-learning mestgassen

Cumela Nederland heeft een website gemaakt om mensen in de agrarische sector zo goed mogelijk te informeren over de gevaren van mestgassen.

lees meer


Best Beschikbare Techniek-referentiedocument intensieve veehouderij (BREF)

Een BBT-referentiedocument (BREF) is een document dat de beste beschikbare technieken beschrijft, en is opgesteld door de Europese Commissie. Dit geldt voor uiteenlopende industriële activiteiten, waaronder de veehouderij waar mestverwerking een onderdeel van uitmaakt. Vergunningsverleners moeten in hun omgevingsvergunning rekening houden met deze BREF.

lees meer


Technische onderbouwing beleidsregels voor risicobeperking gezondheidseffecten via de lucht van mestbewerkingsinstallaties.

De provincie Noord-Brabant wil de risico’s voor de volksgezondheid door mestbewerkingsinstallaties tot een minimum beperken. Er is reeds verschillende regelgeving en er zijn diverse (provinciale) beleidskaders om invulling te geven aan dit streven van minimale risico’s. Zo vindt regulering plaats van de locatie en de ligging van mestbewerkingsinstallaties. Voorts zijn er normen gesteld voor onder andere luchtkwaliteit en geur vanuit het milieu en het ruimtelijk spoor. De Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant geeft hiervoor een vergaand beoordelingskader. Een recente ontwikkeling op het snijvlak van milieu en gezondheid is blootstelling aan bio-aerosolen1. Deze deeltjes die via de lucht kunnen worden verspreid, vormen een mogelijk risico voor de volksgezondheid (RIVM, 2016; RIVM, 2017). Er is echter nog geen specifieke regelgeving om blootstelling aan bio-aerosolen via de lucht te minimaliseren. De provincie wil dit oplossen door uit te gaan van het zogenoemde ‘potdichtprincipe’. De provincie wil dit principe verder uitwerken en operationaliseren via een beleidsregel. Dit onderzoek dient als onderbouwing daarvoor.

lees meer