Techniek

Handboek Bodem en bemesting

Het Handboek Bodem en Bemesting biedt concrete adviezen en handvatten over bemesting van gewassen en het bodembeheer.

lees meer


Best Beschikbare Techniek-referentiedocument intensieve veehouderij (BREF)

Een BBT-referentiedocument (BREF) is een document dat de beste beschikbare technieken beschrijft, en is opgesteld door de Europese Commissie. Dit geldt voor uiteenlopende industriële activiteiten, waaronder de veehouderij waar mestverwerking een onderdeel van uitmaakt. Vergunningsverleners moeten in hun omgevingsvergunning rekening houden met deze BREF.

lees meer


Technische onderbouwing beleidsregels voor risicobeperking gezondheidseffecten via de lucht van mestbewerkingsinstallaties.

De provincie Noord-Brabant wil de risico’s voor de volksgezondheid door mestbewerkingsinstallaties tot een minimum beperken. Er is reeds verschillende regelgeving en er zijn diverse (provinciale) beleidskaders om invulling te geven aan dit streven van minimale risico’s. Zo vindt regulering plaats van de locatie en de ligging van mestbewerkingsinstallaties. Voorts zijn er normen gesteld voor onder andere luchtkwaliteit en geur vanuit het milieu en het ruimtelijk spoor. De Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant geeft hiervoor een vergaand beoordelingskader. Een recente ontwikkeling op het snijvlak van milieu en gezondheid is blootstelling aan bio-aerosolen1. Deze deeltjes die via de lucht kunnen worden verspreid, vormen een mogelijk risico voor de volksgezondheid (RIVM, 2016; RIVM, 2017). Er is echter nog geen specifieke regelgeving om blootstelling aan bio-aerosolen via de lucht te minimaliseren. De provincie wil dit oplossen door uit te gaan van het zogenoemde ‘potdichtprincipe’. De provincie wil dit principe verder uitwerken en operationaliseren via een beleidsregel. Dit onderzoek dient als onderbouwing daarvoor.

lees meer